Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej

Podstawę prawną do skierowania do domów pomocy społecznej stanowi art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którego treść mówi, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jeżeli zostały spełnione powyższe przesłanki, do wydania decyzji kierującej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów.

Do domu kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej ,,osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę;
  • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub o dochodach opiekunów prawnych ( jeżeli sprawa dotyczy skierowania dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, nie posiadającej dochodu) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej to 70% dochodu mieszkańca.

Tryb kierowania osób do domów pomocy społecznej przedstawia poniższy schemat.
Diagram opisujący tryb kierowania osób do Domu Pomocy Społecznej

Jak zostać mieszkańcem

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE